1. Beneficios de ISO 45001 de seguridad y salud laboral

La “Seguridad y Salud Laboral” según la norma ISO 45001 aporta:

 • Eliminar o reducir los riesgos relacionados con la Seguridad y Salud Laboral. Implica una reducción de lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo.
 • Proteger la reputación de marca al evidenciar el compromiso corporativo en la mejora continua del desempeño y la efectividad de la Seguridad y Salud Laboral.
 • Motivar e involucrar a los empleados mediante consultas y participación que hace aumentar la conciencia y cultura de la Seguridad y Salud Laboral.
 • Fácil de integrar con otras normas. Un sistema de calidad certificado con la norma ISO es fácil de integrar con otras normas como ISO 9001 e ISO 14001.

2. Consultoría ISO 45001 para seguridad y salud laboral

Destacamos los siguientes servicios de consultoría ISO son:

 • Certificado ISO 45001 para certificar un sistema de seguridad y salud laboral. La certificación ISO útil y fácil con “Gesttic“.
 • Auditoría ISO interna del certificado de seguridad y salud laboral integrada con el certificado ISO 9001, que aporta valor al management y estrategia.
 • Outsourcing ISO 45001. Ahorre dinero en el certificado ISO, externalizando las tareas de Responsable del Sistema.

3. Requisitos de la seguridad y salud laboral

De la norma ISO 45001 sobre seguridad y salud laboral, destacamos los siguientes requisitos:

 • Context. A l’annex de la norma ISO 45001 s’especifiquen les parts interessades rellevants a més dels treballadors (directius – fora de conveni – i no directius). Cal tenir en compte que els directius, en no ser alts directius, no estiguin representats i estiguin fora de conveni. Els directius, per exemple tenen risc d’estrès.
 • Lideratge. Cicle PDCA o de millora continua ha d’estar liderat per la Direcció, però sempre amb la participació dels treballadors. El líder ha de ser capaç que sigui percebut com a tal (assumir la que el líder sigui percebut com a tal, assumint la seva responsabilitat i rendint comptes). El líder cal que recolzi a les persones a:
  • Promoure la participació activa
  • Millora continua
  • Recursos i procés
  • Persones i comunicació
  • Estratègia de negoci
 • Consulta i Participació:
  • Consulta: Implica buscar les opinions dels treballadors abans de prendre una decisió.
  • Participació. Implicació dels treballadors en la presa de decisions.
 • Planificació:
  • Identificació dels perills i oportunitats de millora
  • Avaluació dels riscos.
  • Cal considerar els requisits legals
 • Informació i comunicació: Necessitat d’informar. Informar és diferent que comunicar, implica que siguin conscients i que entenguin allò de què informem. En informar i comunicar hem de tenir en compte els objectius, requisits i diversitat. Tenir-ho en compte implica més compromís.
 • Recolzament, cal definir els recursos, presa de consciència i competència.
 • Operació. Cal tenir en compte la jerarquia dels controls. Tracta de la contractació, contractació externa (tot allò que està fora de l’organització però que està a l’abast de la certificació i de tot allò que no sigui activitat principal) i compres. També té en compte la gestió del canvi i la preparació i resposta davant d’emergències.
 • Avaluació del desempeny. Cal definir un mètode d’avaluació, inclòs el mètode per avaluar el compliment legal.
 • Millora continua. Apareix la paraula incident (diferenciat de no conformitat), no conformitats i accions correctives. Per exemple, si cau un llamp, no provoca una no conformitat. A la norma està més definida la sistemàtica de la millora continua que a altres normes com ara la ISO 9001, requerint un procés de millora continua i objectius de la millora continua.

4. Links relacionados